• Regulamin

Niniejszy regulamin odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest REVGEN Przemysław Kardynia.
Siedziba firmy: Łaz 2, 66-003 Zabór.
Numer NIP: 9731075201
REGON: 387846671

Definicje terminów użytych w Regulaminie:

Sklep internetowy – oznacza, że umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest konsument, to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego.

Konsument – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego.

Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w sklepie internetowym.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu).

Postanowienia ogólne:

 1. Zakres działalności – sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej artykułów różnych.
 2. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=546).
 3. Klient – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
 5. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie WWW sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie:

 • Sklep internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski.
 • Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 • Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24/7.
 • Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce „Kontakt”. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon, sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do Klienta utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Konsument dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od sprzedawcy.
 • Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sprzedawcę następuje:
  1. po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze,
  2. po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę,
  3. przy płatnościach kartą – od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 • Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie dłużej niż 2 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. Czas ten może ulec wydłużeniu z powodu urlopu właściciela. W takim wypadku będzie wyraźnie widoczna informacja na stronie internetowej.
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Ceny:

 • Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto.
 • Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wypełnianiu formularza zamówienia.
 • Ceną wiążącą dla klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

banner_1215x200A.png

 

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatnoś lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Rodzaje płatności: 1. Za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów; 2. Przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych sprzedawcy lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia; 3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej. 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. Wysyłka towaru: 1. Koszty dostawy ponosi Klient chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej. 2. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia. 3. Zakupione produkty wysyłamy firmą kurierską podaną w formularzu zamówienia. 4. Jeżeli Klient wybrał opcje wysyłki produktu z opcja płatności „za pobraniem” – Klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki z zamówionymi produktami. Jeżeli Klient, bez względu na przyczynę, nie dokona odbioru przesyłki – sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesyłki. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty): 1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia – włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru produktu. 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia, sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. 3. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 4. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli Klient nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu – następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi. 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem. 6. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu produktu, Klient może zwrócić zakupiony produkt jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli produkt jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 10. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – nie wymienione powyżej – w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581. Postanowienia końcowe: 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce „Regulamin” na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta. Regulamin wraz z załącznikami jest również doręczany Klientom w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności: – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.); – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422); – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.); – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.), – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) 5. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu. 6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący. 7. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.). 8. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – i posiadają twórczy oraz indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody administratora strony internetowej. 9. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny. 10. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2. umowy, w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy; 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dane osobowe: 

Zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO zgoda to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia woli lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych tj. imię i  nazwisko/nazwa, adres oraz dane kontaktowe odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz obsługie Klienta. 

Więcej informacji można uzyskać w "Polityce prywatności" na stronie sklepu w stopce.