• Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Revgen z siedzibą w Łazie, koło Zielonej Góry.

Zakres obowiązywania

Revgen z siedzibą w Łazie, koło Zielonej Góry (Łaz 2, 66-003, Zabór), będąca operatorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.czas-zdrowia.pl, jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że czas-zdrowia.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w sklepie internetowym czas-zdrowia.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

 

Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Revgen w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego czas-zdrowia.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja czy zakup naszych produktów. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza. Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.

 

Korzystanie przez Ciebie z czas-zdrowia.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu czas-zdrowia.pl.

Przetwarzanie danych osobowych przez Revgen, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Klientów, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług czas-zdrowia.pl.

 

Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Klienta może wymagać podania informacji identyfikujących Klienta, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Klienta, jego adres email oraz adres korespondencyjny.

Transakcje: Revgen w ramach sklepu czas-zdrowia.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Klienta, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, a także przesłanie wiadomości.

Obsługa Klienta: Revgen w ramach sklepu czas-zdrowia.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Klientów kontaktujących się z działem obsługi Klienta. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Klientem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta.

Formularz kontaktowy: Revgen w ramach sklepu czas-zdrowia.pl może gromadzić dane osobowe Klientów kontaktujących się z czas-zdrowia.pl za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach sklepu czas-zdrowia.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia czas-zdrowia.pl kontaktu z Klientami. Udostępniany przez czas-zdrowia.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu czas-zdrowia.pl.

Dane gromadzone przez stronę WWW: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Klientom albo stanowi uzasadniony interes czas-zdrowia.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT), Czas-zdrowia.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe Klientów. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Klienta wykorzystywane do dostępu do sklepu czas-zdrowia.pl) oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej czas-zdrowia.pl.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Czas-zdrowia.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Klientów firmy Revgen w następujących celach:

 • umożliwienia pełnego korzystania ze sklepu internetowego czas-zdrowia.pl;
 • zapewnianie obsługi Konta i Transakcji Klienta w sklepie internetowym czas-zdrowia.pl, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 • zakładanie i zarządzanie Kontem Klienta;
 • przeprowadzanie badań i analiz sklepu internetowego czas-zdrowia.pl między innymi pod kątem funkcjonowania strony internetowej, poprawy działania dostępnych usług;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu czas-zdrowia.pl;
 • realizacja umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług czas-zdrowia.pl;
 • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • archiwizacyjnych;
 • zapewnienie rozliczalności tzn. możliwości wykazania, iż:
  1. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
  3. przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
  4. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
  6. oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Revgen jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w sklepie internetowym czas-zdrowia.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Udostępnianie danych

 • Czas-zdrowia.pl nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych Klientów.
 • Czas-zdrowia.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby czas-zdrowia.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności.
 • W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności czas-zdrowia.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Klientówq mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach czas-zdrowia.pl.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez czas-zdrowia.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy.